top of page
Lot041 Somyot 1-2.jpg

วิธีซื้อ/ขายงานศิลปะ

ประมูล

เราใช้ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผลงานศิลปะ คุณภาพเยี่ยม สืบค้นแหล่งที่มา ให้ข้อมูลจากการค้นคว้า และนำผลงานไปสู่สายตาบุคคลผู้รักงานศิลปะ นักสะสม และองค์กรต่าง ๆ ผ่านการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
เพื่อเป็นตัวกลางในการกระจายผลงานไปในไทยและต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบนิเวศของศิลปะไทย

ไพรเวท เซลล์

ซึ่งคือการซื้อ-ขาย งานศิลปะ โดยชิ้นงานที่ซื้อ และขายผ่านเราได้รับการคัดสรรจากทีมผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
ผู้รักในงานศิลปะทั้งนักสะสม และองค์กรต่าง ๆ สามารถนำชิ้นงานมาเพื่อประเมินราคาเพื่อขายผ่านเรา
หรือติดต่อซื้อชิ้นงานจากศิลปินที่คุณมองหา และนัดเข้ามาชมงานชิ้นจริง

bottom of page