top of page
untitled-2237-1.jpg
Bangkok-Art-Auction-THE-EXTRAORDINARE-Catalogue-Cover-02-02.png

THE EXTRAORDINAIRE

ดิ เอ็กซ์ทรอดิแนร์ คัดสรรผลงานโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์จากศิลปินชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งศิลปะโมเดิร์นอาร์ต ศิลปะร่วมสมัยไปจนถึงสตรีทอาร์ต ที่มีคุณค่าทั้งในเรื่องสุนทรียภาพและการลงทุน

สถานที่จัดงานประมูล

ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
 

วันประมูล

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 15:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
 

นิทรรศการชิ้นงานประมูล

วันที่ 23-26 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 – 21:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

แค็ตตาล็อกงานประมู

ไฮไลท์ผลการประมูล

bottom of page