top of page
Bangkok-Art-Auction-THE-ICONIC-TREASURE-2023-KV-website-Cover.png
Bangkok-Art-Auction-THE-ICONIC-TREASURE-2023-KV-website-Cover-02.png

รามาฯ รักษาศิลป์
ศิลปวัตถุจีนศิลปวัตถุไทย

วันประมูล 
03 ธ.ค.
 2023


ณ หอประชุมใหญ่ (กวาง หวา ถัง) ชั้น 9 อาคารหอการค้าไทย-จีน (ไทย ซี.ซี. ทาวเวอร์)

นิทรรศการ

02-03 ธ.ค. 2023
 

วันประมูล
03.12.23

03 DEC
at THAI CC Tower