top of page
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

ประติมากรรมเดือนพฤศจิกายน 2547, เรือกก, พ.ศ. 2547

 

ต้นฉบับชิ้น Original

สำริดแต่งสี

35 x 170 x 110 ซม.

 

ความงามแห่งธรรมชาติได้ถูกนำมาตัดต่อ ประกอบสร้างรูปทรงและถ่ายทอดตามจินตนาการของวิจิตร กล่าวได้ว่าผลงานเรือกกชิ้นนี้เป็นการร่วมมือระหว่างศิลปินและธรรมชาติ

Schedule a Visit

Private Sale appointment only

info@bangkokartauction.com

Tel: (+66)64 828 9394

LINE: @bangkokartauction

bottom of page